BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej (CSMW)


Biuletyn Informacji Publicznej CSMW jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej.


  • Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:
  • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
  • Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;
  • Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej jest jednostką wojskową podległą bezpośrednio Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. W podporządkowaniu CSMW znajduje się Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków w Gdyni oraz Szkoła Podoficerska MW w Ustce.


Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. wiceadmirała Józefa Unruga jest placówką szkolnictwa wojskowego przeznaczoną do kształcenia, szkolenia i wychowania kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych oraz doskonalenia zawodowego szeregowych, podoficerów oraz – w przypadku wystąpienia takich potrzeb – oficerów głównie na rzecz jednostek pływających i brzegowych Marynarki Wojennej oraz innych rodzajów sił zbrojnych, wojsk i służb, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych RP.


Osoby sprawujące funkcje:
Dowództwo http://www.csmw.wp.mil.pl/pl/2.html


Skargi i Wnioski


Komendant Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00, po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie pod nr telefonu 59 81 51 221.


Udostępnianie informacji publicznej

 

W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) należy przesłać na adres e-mail: cszmw.rzecznik@mw.mil.pl - wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej odbywa się w terminie ustawowym (Ustawa o dostępie do informacji publicznej).


Jednocześnie informujemy, że udostępnianiu w trybie wnioskowym i bezwnioskowym nie podlegają informacje powszechnie dostępne (np. opublikowane na stronie internetowej CSMW pod adresem www.cszmw.wp.mil.pl, a także na stronach internetowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej na podstawie regulaminu organizacyjnego MON).


W ramach udostępniania informacji publicznej nie będą udzielane porady prawne.


Ponadto informujemy, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.


Informacje o podmiocie:


Nazwa: Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej
Adres: Lędowo 1N 76-271 Ustka
Telefon: 261 231 221
Fax: 261 231 570
e-mail: cszmw.rzecznik@mw.mil.pl
Strona internetowa: www.csmw.wp.mil.pl


Wzór wniosku


Zgodnie z art. 23b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dn. 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., nr 204, poz. 1195) Ministerstwo Obrony Narodowej określa warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania. Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie BIP CSMW jest bezpłatne. Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w BIP CSMW udostępniane są na wniosek. W przypadku ich ponownego wykorzystania ewentualne warunki określone zostaną indywidualnie. Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).


wzór wniosku


Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw przepisy dotyczące centralnego repozytorium wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.


Redakcja BIP:
kmdr ppor. Robert Biernaczyk
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej
Osiedle Lędowo 1N 76-271 Ustka
tel. 261 231 492
e-mail: cszmw.rzecznik@mw.mil.pl

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych