BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
LEKTORAT JĘZYKÓW OBCYCH
Terminy egzaminów pokursowych w 2018 r:

 

-Kurs stacjonarny na poziomie podstawowym: I semestr: 28-29.06.2018r. II semestr: 31.01-01.02.2019r.
Sesja eksternistyczna jesienna: 29-30.10.2018r.
-Kurs stacjonarny na poziomie średniozaawansowanym:
I semestr: 02-03.07.2018r. II semestr: 04-05.02.2019r. Sesja eksternistyczna jesienna: 05-06.11.2018r.


- Jak zgłosić się na kurs języka angielskiego?


Zgłaszanie kandydatów na kursy językowe języków obcych odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1352) oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 251/MON. Zgłoszenie kandydata organ kierujący przesyła drogą służbową nie później niż na 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem kursu.

- Jak zgłosić się na egzamin eksternistyczny?

Kandydaci na eksternistyczne sesje egzaminacyjne organizowane przez LJO CSMW zgłaszają się bezpośrednio do swojego dowódcy jednostki pismo o skierowanie na egzamin eksternistyczny , a następnie po uzyskaniu zgody swojego dowódcy jednostki przesyłają pismo do komendanta CSMW z wnioskiem o zakwalifikowanie na egzamin eksternistyczny. O zakwalifikowaniu na sesję decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego celowe jest wcześniejsze przesłanie list kandydatów na egzamin. Wniosek zgłoszeniowy musi zawierać stopień, imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, podległość kadrową oraz aktualny Standardowy Profil Językowy (SPJ). Listę osób zakwalifikowanych na egzamin CSMW przesyła zwrotnie pismo do organu zgłaszającego. Przystępując do egzaminu należy posiadać dowód tożsamości oraz aktualne świadectwo znajomości języka lub jego potwierdzoną kopię. W razie negatywnego wyniku którejkolwiek ze zdawanych sprawności językowych, ponowny egzamin na tym samym poziomie, nie może odbyć się przed upływem 3 miesięcy od dnia egzaminu, z wyjątkiem kandydatów na żołnierzy zawodowych.

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych